Opšta politika upravljanja BHNIX

Član 1.

Bosanskohercegovački Internet exchange point je uspostavljen Memorandumom o saradnji potpisanim 26. 4. 2018. godine kao nacionalno središte za međusobnu razmjenu Internet prometa. Univerzitet u Sarajevu, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC predstavljaće BHNIX u pravnom prometu u Bosni i Hercegovini i u međunarodnim odnosima. Posredstvom BHNIX-a omogućena je jednostavna razmjena internetskog prometa izmedu računalnih mreža u Bosni I Hercegovini, a bez opterećenja trećih mreža, što je od nacionalne važnosti za učinkovitu i racionalnu upotrebu, te daljnji rast i razvoj Interneta u Bosni i Hercegovini.

Član 2.

BHNIX predstavlja zasebnu, distribuiranu, mrežnu infrastrukturu, kojom upravlja Univerzitet u Sarajevu Univerzitetski tele-informatički centar UTIC (dalje u tekstu: UNSA/UTIC) kroz koju se povezuju telekomunikacijski kanali od i prema članicama BHNIX-a, čime se omogućava razmjena podataka između svih članica BHNIX-a, a u skladu s njihovim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima, koje isti mogu sklopiti izmedu sebe.

Svaka članica BHNIX-a spaja se na mrežnu infrastrukturu BHNIX-a, putem uspostavljenog telekomunikacijskog kanala prema svojoj mrežnoj infrastrukturi, neposredno ili korištenjem opreme članice. Navedeni telekomunikacijski kanal može biti u vlasništvu članice ili iznajmljen od strane članice za potrebe spajanja u BIHNlX. BHNIX kroz svoju mrežnu infrastrukturu omogućava mogućnost međusobnog povezivanja za članice BHNIX-a. Međusobna povezanost na lP razini (peering) se ostvaruje izmedu zainteresiranih članica BHNIX-a temeljem njihovih međusobnih ugovora ili dogovora, te odgovarajućim konfiguriranjem njihove opreme.

BHNIX u organizacijskom smislu predstavlja neutralnu i neprofitnu (not-for-profit) uslugu UNSA/UTIC, kao koordinatora BHNIX-a, koja je pod jednakim uvjetima dostupna svim pravnim subjektima koji zadovoljavaju utvrđene uslove za članstvo u BHNIX

Član 3.

Informacije o BHNIX-u, njegovom djelovanju, vrstama usluge, uslovima za članstvo kao i popis članica objavljuju se na web stranicama BHNIX-a na adresi wwwbhnix.ba.

UNSA/UTIC ,kao koordinator BHNIX-a, omogućuje svakoj članici usluge BHNIX-a koje se sastoje od:

• pristupa mrežnoj infrastrukturi BHNIX-a smislu člana 2. ovog pravilnika;
• održavanja informacijskih servisa BHNIX-a;
• administrativne podrške radu BHNIX-a; .
• izvještavanja o radu BHNIX-a.

Član 4.

Članicom BHNIX-a može postati svaki pravni subjekt, koji zadovoljava uslove za članstvo u BHNIX-u, koje donosi UNSA/UTIC kao koordinator BHNIX-a uz saglasnost vijeća. Uslovi su opisani u posebnom dokumentu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Zahtjev za članstvom se podnosi na obrascu i s podacima koje propiše UTIC/UNSA. O zahtjevu za članstvo u BHNIX-u odlučuje UTIC/UNSA. Status članice BHNIX-a stječe se sklapanjem ugovora o članstvu i korištenju usluga BHNIX-a” sa UNSA/UTIC. Status članice je javan i objavljuje se na web stranicama BHNIX-a.

Član 5.

Članica BHNIX-a spaja se na mrežnu infrastrukturu BHNIX-a, neposredno ili korištenjem opreme članice, shodno vrsti usluge BHNIX-a koju je članica ugovorila sa UNSA/UTIC, kao koordinatorom BHNIX-a. Članica se obavezuje obaviti spajanje na mrežnu infrastrukturu BHNIX-a I time operativno započeti korištenje usluge BHNIX-a u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora o članstvu i korištenju usluga BHNIX-a.

Članica BHNIX-a može putem mrežne infrastrukture BHNIX-a ostvarivati razmjenu internetskog prometa s drugim članicama.

Prilikom sklapanja ugovora o članstvu i korištenju BHNIX usluge članica BHNIX-a može imenovati svog predstavnika u Vijeću BHNIX-a te njegovog zamjenika. Predstavnik članice u Vijeću zastupa tog člana u potpunosti i samostalno u svim pitanjima vezanim za BIHNlX i za odnose članice sa UNSA/UTIC , te u pitanjima iz nadležnosti Vijeća BHNIX-a.

Član 6.

Članica BHNIX-a imenuje ovlaštene tehničke osobe za operativnu suradnju sa BHNIX-om. lmenovanje se obavlja ispunjavanjem podataka putem interne Internet stranice BHNIX usluge.

Član 7.

Članica BHNIX-a je odgovorna za dopremu, konfiguraciju, održavanje i funkcioniranje opreme i telekomunikacijskih kanala u svom vlasništvu. Članica BHNIX-a se obvezuje voditi i redovito ažurirati administrativne podatke koji se tiču promjena u imenovanju predstavnika u Vijeću BHNIX-a, ovlaštenih tehničkih osoba te ostvarenih i implementiranih razmjena internetskog prometa (peering) s drugim članicama BHNIX-a. Članica BHNIX-a se pri uporabi BHNIX-a obvezuje postupati u skladu s normama Interneta sadržanim u pozitivnim propisima, što prije svega podrazumijeva nenanošenje štete drugima, a posebice drugim članicama ili UNSA/UTIC, te poštovati propise i zakone Bosne i Hercegovine.

Članica BHNIX-a je odgovorna za svaku štetu nastalu na opremi BHNIX-a ili neke druge članice BHNIX-a, a koja je uzrokovana opremom ili aktivnošću te članice, odnosno koja je uzrokovana aktivnošću ovlaštenih tehničkih osoba te članice u BHNIX-u. Ovlaštene tehničke osobe članice BHNIX-a prilikom rukovanja opremom dužne su postupati s pažnjom dobrog stručnjaka.

Član 8.

Članica BHNIX-a u potpunosti je odgovorna za sadržaj prometa koji razmjenjuje putem BHNIX-a, a koji svoje ishodište ili odredište ima u mreži te članice. U slucaju bilo kakvog spora vezanog uz sadržaj prometa, članica BHNIX-a se obvezuje poduzeti sve potrebne radnje, pravne, tehničke ili druge prirode, za razrješenje nastalog spora.

Član 9.

Vijeće BHNIX-a ima savjetodavnu ulogu prema UNSA/UTIC , kao koordinatoru, ali i prema svim članovima BHNIX-a. Vijeće raspravlja i predlaže UNSA/UTIC-u, kao koordinatoru, promjene vezane uz BHNIX i donosi preporuke članicama BHNIX-a.

Svaka članica BHNIX-a ima pravo imenovati jednog predstavnika i njegovog zamjenika u Vijeće BHNIX-a. Predsjedavajuću članicu Vijeća BHNIX-a biraju članovi Vijeća BHNIX-a medusobno, na razdoblje od jedne godine.

Član 10.

Vijeće BHNIX-a svoje odluke donosi na sjednicama ili elektronskim putem. Odluke se donose većinom glasova nazočnih predstavnika Vijeća BIHNX-a, odnosno, većinom glasova predstavnika Vijeća BHNIX-a koji sudjeluju u elektroničkom glasanju. Svaka članica BHNIX-a, ima jedan glas u Vijeću BHNIX-a. Odluke Vijeća BHNIX-a su valjane ako na sjednici prisustvuje ili ako u elektronskom glasanju sudjeluje polovina od ukupnog broja članova Vijeća BHNIX-a.

Vijeće BHNIX-a ima onoliko članova koliko ima važećih imenovanja predstavnika članica BHNIX-a.

Vijeće BHNIX-a sastaje se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće. Sjednicu Vijeća BHNIX-a saziva predstavnik predsjedavajuće članice Vijeća BHNIX-a. lzvanredna sjednica Vijeća BHNIX-a će bit sazvana u roku ne dužem od 15 dana ako to pisanim putem zatraže najmanje 3 člana Vijeća BHNIX-a ili ako to u pisanom obliku zatraži i voditelj BHNIX-a.

Rasprave i donošenje odluka u razdoblju izmedu sjednica Vijeće BHNIX-a provodi se putem elektroničke liste na koju su prijavljeni svi članovi Vijeća i njihovi zamjenici. Predstavnik predsjedavajuće članice Vijeća BHNIX-a određuje predmet i rokove pojedinih rasprava, te u roku ne dužem od 3 radna dana od dana završetka rasprave konstatuje zaključke i odluke sa iste.

Član 11.

Članstvo u BHNIX-u može prestati:

• istekom roka od 90 dana od dana sklapanja ,,Ugovora o članstvu i korištenju usluga BHNIXa”, a u slučaju da članica BHNIX-a ne obavi spajanje na mrežnu infrastrukturu BHNIX-a;
• odlukom članice BHNIX-a, o čemu je članica dužna obavijestiti UNSA/UTIC u pisanom obliku najkasnije 30 dana prije dana prestanka članstva;
• odlukom UNSA/UTIC kao koordinatora u slučaju da članica ne zadovoljava uslove za članstvo u BIHNX u razdoblju dužem od 90 dana.
• odlukom UNSA/UTIC kao koordinatora u slučaju drugog kršenja odredbi ,,Ugovora o članstvu i korištenju BHNIX usluge” ili ove politike upravljanja BHNIX-om.

U svim slučajevima navedenim u stavu 1. ovog člana, pravni subjekt kojemu je prestalo članstvo u BHNIX-u može ponovo podnijeti zahtjev za članstvom ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je došlo do prestanka članstva u BHNIX-u.

Član 12.

Sve izmjene i dopune ove Politike upravljanja donosi UNSA/UTIC uz saglasnost Vijeća.

Član 13.

Ovu Politiku upravljanja donosi UNSA/UTIC i stupa na snagu 1. 1. 2019. godin